ปีการศึกษา ๒๕๔๘

ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ประเภทกิจกรรม

รางวัล

หน่วยงานที่จัด

ด.ญ.นุชนารถ  แปงเม

ประกวดการเขียนนิทาน
ระดับช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

ชมรมครูผู้รักการพัฒนาประจวบคีรีขันธ์

ด.ช.พีรพงษ์  กลิ่นทอง

ประกวดการเขียนนิทาน
ระดับช่วงชั้นที่ ๑

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

ชมรมครูผู้รักการพัฒนาประจวบคีรีขันธ์

ด.ช.พิริยะ  รุ่งเรือง
ด.ญ.นุชนารถ  แปงเม
ด.ช.อภิสิทธิ์  คำสว่าง

ตอบปัญหาธรรมะ
ระดับช่วงชั้นที่ ๒

ชมเชย

ศูนย์เผยแพร่
พระพุทธศาสนา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด.ญ.สุกัญญา บุญมีพิพิธ
ด.ญ.พนิตา  โชคดี

ตอบปัญหาธรรมะ
ระดับช่วงชั้นที่ ๑

ชนะเลิศ

ศูนย์เผยแพร่
พระพุทธศาสนา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด.ญ.กนกวรรณ เหงี่ยมสง่า

เป็นผู้มีความประพฤติดี
มีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

เกียรติบัตร

กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม

ด.ญ.สุณัฐดา บุญมีพิพิธ

เป็นผู้ประพฤติตนตามแนวทางวิถีพุทธดีเด่น

เกียรติบัตร

สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ปีการศึกษา ๒๕๔๙

ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ประเภทกิจกรรม

รางวัล

หน่วยงานที่จัด

ด.ช.สหวุฒิ  สีขาว

การอ่านบทร้อยกรอง
ช่วงชั้นที่ ๒

ชนะเลิศ

ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ตำบลบ่อนอก

ด.ญ.สุกัญญา  บุญมีพิพิธ

การประกวดคัดลายมือ
ช่วงชั้นที่ ๒

ชนะเลิศ

ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ตำบลบ่อนอก

ด.ช.อรรถพล  อยู่สุข

การประกวดเล่านิทาน
ช่วงชั้นที่ ๑

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ตำบลบ่อนอก

ด.ญ.อมินตรา  ทวีทรัพย์

การแข่งขัน
speed contest
ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ตำบลบ่อนอก

ด.ญ.เบญจวรรณ  ห้วยหงษ์ทอง

การแข่งขันเล่านิทาน
ระดับปฐมวัย

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ตำบลบ่อนอก

ด.ญ.จิราพัชร  เทพรอด
ด.ญ.ศศิมา  ห้วยหงษ์ทอง

การแข่งขัน
ตอบปัญหา
จากสารานุกรม
ช่วงชั้นที่ ๒

ชมเชย

ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ตำบลบ่อนอก

ด.ช.วัชร  เพิ่มพูล

การประกวด
เขียนเรื่องจากภาพ
ช่วงชั้นที่ ๒

ชมเชย

ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ตำบลบ่อนอก

ด.ช.นเรศน์  เครื่องไธสง

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
แข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค
ระดับ ป.๖

 

ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ตำบลบ่อนอก

ด.ญ.อมินตรา  ทวีทรัพย์
ด.ญ.ศศิมา  ห้วยหงษ์ทอง

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต ๑

๑๐

ด.ช.พีรพงษ์  กลิ่นทอง
ด.ช.นรินทร์  สิงห์เล็ก
ด.ช.กิตติภพ  ก้อนนิล
ด.ช.เอกราช  ลาดน้อย
ด.ช.สหวุฒิ  สีขาว

การประกวด
สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต ๑

๑๑

ด.ญ.ชิดชนก  นพประเสริฐ

วิ่ง ๕๐  เมตร
รุ่นอนุบาล

เหรียญเงิน

ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ตำบลบ่อนอก

๑๒

ด.ญ.อมินตรา  ทวีทรัพย์

วิ่ง  ๘๐ เมตร

เหรียญทองแดง

ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ตำบลบ่อนอก

๑๓

ด.ช.สิทธิชัย  กูลนรา

วิ่ง ๘๐ เมตร
รุ่นเล็ก
วิ่ง ๑๐๐ เมตร
รุ่นเล็ก

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ตำบลบ่อนอก

๑๔

ด.ช.กิตติภพ  ก้อนนิล

วิ่ง ๑๐๐ เมตร
รุ่นกลาง

เหรียญทองแดง

ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ตำบลบ่อนอก

๑๕

ด.ช.ธีระ  ทองอินทร์

วิ่ง  ๑๐๐ เมตร
ไม่จำกัดรุ่น

เหรียญทองแดง

ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ตำบลบ่อนอก

๑๖

ทีมฟุตบอลชาย

ฟุตบอล ๗ คน

อันดับที่ ๒

ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ตำบลบ่อนอก

๑๗

ทีมเปตองหญิง

เปตอง

อันดับที่ ๒

ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ตำบลบ่อนอก

๑๘

ทีมเปตองชาย

เปตอง

อันดับที่ ๒

ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ตำบลบ่อนอก

ปีการศึกษา  ๒๕๕๐

 

ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ประเภทกิจกรรม

รางวัล

หน่วยงานที่จัด

ด.ช.อรรถพล  อยู่สุข

การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ระดับประถมศึกษา

เหรียญเงิน

ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด.ช.นาครินทร์  สิงห์เล็ก

การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ระดับประถมศึกษา

เหรียญเงิน

ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด.ช.กฤตพต  พงษ์น้อย

การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ระดับประถมศึกษา

เหรียญเงิน

ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด.ช.พิพัฒน์ชัย  สิงห์เล็ก

การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ระดับประถมศึกษา

เหรียญเงิน

ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด.ช.เอกราช  ลาดน้อย

การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ระดับประถมศึกษา

เหรียญเงิน

ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด.ช.พีรพงษ์  กลิ่นทอง

การประกวดพิธีกรทางศาสนา
ระดับประถมศึกษา

เหรียญทอง

ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด.ญ.สาริกา  แตงอุดม

การประกวดความสามารถ
ด้านนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

เหรียญเงิน

สพท.ประจวบคีรีขันธ์
เขต ๑

 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๑

 

ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ประเภทกิจกรรม

รางวัล

หน่วยงานที่จัด

ด.ญ.ศิรดา  ผ่องจินดา

การแข่งขัน
การแต่งกลอนสุภาพ
ช่วงชั้นที่ ๒

ชมเชย

สพท.ประจวบคีรีขันธ์
เขต ๑

ด.ช.รณชัย  เครื่องไธสง

การแข่งขันการ
แต่งกลอนสุภาพ
ช่วงชั้นที่ ๒

ชมเชย

สพท.ประจวบคีรีขันธ์
เขต ๑

ด.ญ.สุกัญญา  บุญมีพิพิธ

การแข่งขัน
วาดภาพระบายสี
ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน

สพท.ประจวบคีรีขันธ์
เขต ๑

ด.ญ.สาริกา  แตงอุดม

การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน

สพท.ประจวบคีรีขันธ์
เขต ๑

ด.ช.กิตติภพ  ภู่ระย้า

การแข่งขัน
การยิงจรวดขวดน้ำ
ประเภทยิงไกล
ระดับประถมศึกษา

ชนะเลิศ

งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย

ด.ญ.พนิตา  โชคดี

การแข่งขัน
การยิงจรวดขวดน้ำ
ประเภทยิงเข้าเป้า
ระดับประถมศึกษา

ชนะเลิศ

งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย

ด.ญ.เบญจวรรณ  ห้วยหงษ์ทอง

การประกวดความสามารถ
การเล่านิทาน
ช่วงชั้นที่ ๑

รางวัลที่ ๓

งานมหกรรมวันคนเก่ง
โรงเรียนบ้านท่าฝาง

ปีการศึกษา  ๒๕๕๒

ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ประเภทกิจกรรม

รางวัล

หน่วยงานที่จัด

ทีมตะกร้อหญิง

แข่งขันตะกร้อหญิง

ชนะเลิศ

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนบ่อนอก

ทีมเปตองชาย

แข่งขันเปตองชาย

ชนะอันดับ ๓

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนบ่อนอก

ทีมเปตองหญิง

แข่งขันเปตองหญิง

ชนะอันดับ ๓

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนบ่อนอก

ทีมวอลเล่ย์บอลชาย

แข่งขัน
วอลเล่ย์บอลชาย

ชนะอันดับ ๓

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนบ่อนอก

ทีมวอลเล่ย์บอลหญิง

แข่งขัน
วอลเล่ย์บอลหญิง

ชนะอันดับ ๓

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนบ่อนอก

ทีมฟุตบอลชาย

แข่งขันฟุตบอลชาย

ชนะอันดับ ๓

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนบ่อนอก

ด.ญ.ชุธิมา  ราสุ
ด.ญ.ศิรัญญา  จันทร์ฉาย
ด.ญ.ธัญญภรณ์  มิตร์นุ่ม

การทำ
หนังสือเล่มเล็ก
ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน

สพฐ.

 

ด.ญ.เบญจวรรณ  ห้วยหงษ์ทอง

การเล่านิทาน
โดยไม่ใช้สื่อ

เหรียญเงิน

สพฐ.

 

ด.ญ.เอกสตรี  คล้ายบรรจง

การอ่านออกเสียง
ประเภทร้อยแก้ว
ร้อยกรอง ช่วงชั้นที่๑

เหรียญทอง

สพฐ.

๑๐

 

ด.ญ.ศิรัญญา  จันทร์ฉาย

การอ่านออกเสียง
ประเภทร้อยแก้ว
ร้อยกรอง ช่วงชั้นที่๑

เหรียญเงิน

สพฐ.

๑๑

ด.ญ.ชุธิมา  ราสุ

การอ่านในใจ
ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทองแดง

สพฐ.

๑๒

ด.ญ.กุลภัสสร์  เจี้ยมดี

การอ่านในใจ
ช่วงชั้นที่ ๑

ชมเชย

สพฐ.

๑๓

ด.ช.พีระศักดิ์  บัวแสง

สร้างสรรค์ปั้นแต่ง
ปฐมวัย

เหรียญทอง

สพฐ.

๑๔

ด.ญ.ศิรัญญา  จันทร์ฉาย

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

เหรียญเงิน

สพท.ปข.๑

๑๕

 

 

ด.ญ.ชุธิมา  ราสุ
ด.ญ.ศิรัญญา  จันทร์ฉาย
ด.ญ.ธัญญภรณ์  มิตร์นุ่ม
ด.ญ.ศศิภา  แก้วแจ่มใส
ด.ญ.จิรภิญญา  กูลนรา

ท่องอาขยาน
ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

สพท.ปข.๑

๑๖

 

ด.ญ.ชุธิมา  ราสุ
ด.ญ.ศิรัญญา  จันทร์ฉาย
ด.ญ.ธัญญภรณ์  มิตร์นุ่ม

หนังสือเล่มเล็ก
ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง

สพท.ปข.๑

๑๗

ด.ญ.กุลภัสสร์  เจี้ยมดี
ด.ญ.เสาวนีย์  จีนกอง

เกม Sudoku

เหรียญทอง

สพท.ปข.๑

๑๘

 

ด.ญ.ศิลาภา  ปูลาด
ด.ญ.จีรวรรณ  สิงห์เล็ก
ด.ญ.อารียา  สิงห์เล็ก
ด.ญ.ชิดชนก  นพประเสริฐ
ด.ญ.เอกสตรี  คล้ายบรรจง

ท่องอาขยาน
ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

สพท.ปข.๑

๑๙

 

ด.ญ.ศิลาภา  ปูลาด
ด.ญ.อารียา  สิงห์เล็ก
ด.ญ.ชิดชนก  นพประเสริฐ
ด.ญ.เอกสตรี  คล้ายบรรจง
ด.ญ.กุลภัสสร์  เจี้ยมดี
ด.ญ.เสาวนีย์  จีนกอง

ท่องอาขยาน
ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง

ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สพฐ.

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ประเภทกิจกรรม

รางวัล

หน่วยงานที่จัด

ด.ช.รัฐภูมิ   วิญญชมภูนาท

ประกวดมารยาทไทย
ระดับ ป.๔-๖

เหรียญทอง

สพป.ปข.๑

ด.ญ.เสาวนีย์  จีนกอง

ประกวดมารยาทไทย
ระดับ ป.๔-๖

เหรียญทอง

สพป.ปข.๑

ด.ญ.สวรรยา  อิ่มน้อย

ท่องอาขยาน
ระดับ ป.๑-๓

เหรียญทอง

สพป.ปข.๑

ด.ญ.ทิพย์รัตน์  ชมภูวรณ์

ท่องอาขยาน
ระดับ ป.๑-๓

เหรียญทอง

สพป.ปข.๑

ด.ญ.อาภัสรา  ปังเกตุ

ท่องอาขยาน
ระดับ ป.๑-๓

เหรียญทอง

สพป.ปข.๑

ด.ญ.เบญจวรรณ 
                   ห้วยหงษ์ทอง

ท่องอาขยาน
ระดับ ป.๑-๓

เหรียญทอง

สพป.ปข.๑

ด.ญ.แวววรรณ  คำสว่าง

ท่องอาขยาน
ระดับ ป.๑-๓

เหรียญทอง

สพป.ปข.๑

ด.ญ.เบญจวรรณ 
                   ห้วยหงษ์ทอง

คัดลายมือและ
อ่านออกเสียง
ระดับ ป.๑-๓

ชมเชย

สพป.ปข.๑

 

ด.ญ.เอกสตรี  คล้ายบรรจง

ท่องอาขยาน
ระดับ ป.๔-๖

เหรียญทอง

สพป.ปข.๑

๑๐

 

ด.ญ.ศศิภา  แก้วแจ่มใส

ท่องอาขยาน
ระดับ ป.๔-๖

เหรียญทอง

สพป.ปข.๑

๑๑

ด.ญ.จินต์จุฑา  เปรมปรีดิ์

ท่องอาขยาน
ระดับ ป.๔-๖

เหรียญทอง

สพป.ปข.๑

๑๒

ด.ญ.อารียา  สิงห์เล็ก

ท่องอาขยาน
ระดับ ป.๔-๖

เหรียญทอง

สพป.ปข.๑

๑๓

ด.ญ.จิรภิญญา  กูลนรา

ท่องอาขยาน
ระดับ ป.๔-๖

เหรียญทอง

สพป.ปข.๑

๑๔

ด.ช.ปริวัฒน์  อุ้ยสั้ว

ระบายสีภาพ
ระดับอนุบาล

รางวัลที่ ๒

งานมหกรรมวันคนเก่ง
โรงเรียนบ้านท่าฝาง

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 

ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ประเภทกิจกรรม

รางวัล

หน่วยงานที่จัด

ด.ญ.สวรรยา  อิ่มน้อย

เขียนเรื่องจากภาพ

เหรียญเงิน

สพป.ปข.๑

ด.ญ.เบญจวรรณ ห้วยหงษ์ทอง
ด.ญ.เอกสตรี  คล้ายบรรจง
ด.ญ.แวววรรณ  คำสว่าง
ด.ญ.สุชานุช  เปรมปรีดิ์
ด.ญ.ดลยา  มีฤทธิ์

โครงงานคุณธรรม
ป.๔-๖

เหรียญทอง

สพป.ปข.๑

ด.ช.สรวิศ  แตงอุดม
ด.ช.ธวัชชัย  สุนทโรทัย
ด.ช.ธนากร  โชคดี

ทีมเปตองชาย
ระดับประถมศึกษา

เหรียญทอง

ชมเชย

กลุ่มโรงเรียนบ่อนอก

สพป.ปข.๑

ด.ช.ปริวัฒน์  อุ้ยสั้ว

ระบายสี
ระดับปฐมวัย

ชนะเลิศ

เหรียญเงิน

กลุ่มโรงเรียนบ่อนอก

สพป.ปข.๑

ด.ญ.เบญจวรรณ
                       ห้วยหงส์ทอง

แต่งนิทาน
ระดับ ป.๓ -๔

ชมเชย

สพป.ปข.๑

ด.ช.ภูมิพัฒน์  เพียโคกแก้ว
ด.ญ.สวรรยา  อิ่มน้อย

แต่งเรื่องจากภาพ
ระดับ ป.๑-๓

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

กลุ่มโรงเรียนบ่อนอก

ด.ญ.เหมวรรณ  คุ้มวงศ์

เรียงความ
ระดับ ป.๔-๖

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒

กลุ่มโรงเรียนบ่อนอก

ด.ญ.เหมวรรณ  คุ้มวงศ์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ชนะเลิศ

ชมเชย

กลุ่มโรงเรียนบ่อนอก

สพป.ปข.๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ประเภทกิจกรรม

รางวัล

หน่วยงานที่จัด

ด.ญ.เอกสตรี คล้ายบรรจง
ด.ญ.เบญจวรรณ ห้วยหงษ์ทอง
ด.ญ.แวววรรณ คำสว่าง
ด.ญ.อารียา สิงห์เล็ก
ด.ช.ภูมิพัฒน์ เพียโคกแก้ว

แต่งเพลงคุณธรรม
ระดับ ป.๔-๖

เหรียญทอง

เหรียญทองแดง

สพป.ปข.๑

ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สพฐ.

ด.ช.สราวุฒิ ไทรสุวรรณ
ด.ช.พีระศักดิ์ บัวแสง
แข่งขันเครื่องร่อนพับกระดาษ
ประเภทร่อนนาน

เหรียญทอง

เหรียญทอง

กลุ่มโรงเรียนบ่อนอก

สพป.ปข.๑

ด.ญ.เอกสตรี คล้ายบรรจง
ร้องเพลงไทยสากล
ระดับประถมศึกษา

เหรียญทอง

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

 

กลุ่มโรงเรียนบ่อนอก

สพป.ปข.๑

ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สพฐ.
ด.ญ.เอกสตรี คล้ายบรรจง
ร้องเพลงสากล
ระดับประถมศึกษา
เหรียญทอง

เหรียญทอง
กลุ่มโรงเรียนบ่อนอก

สพป.ปข.๑
ด.ญ.เอกสตรี คล้ายบรรจง
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ระดับประถมศึกษา

เหรียญทอง

เหรียญทอง

กลุ่มโรงเรียนบ่อนอก

สพป.ปข.๑

ด.ญ.เบญจวรรณ ห้วยหงษ์ทอง
ด.ช.ภูมิพัฒน์ เพียโคกแก้ว
ประกวดมารยาทไทย
ระดับ ป.๔-๖
เหรียญทอง

เหรียญทอง
กลุ่มโรงเรียนบ่อนอก

สพป.ปข.๑
ด.ญ.เอกสตรี คล้ายบรรจง
ท่องอาขยาน (เดี่ยว)
ระดับ ป.๔-๖

เหรียญทอง

เหรียญทอง

กลุ่มโรงเรียนบ่อนอก

สพป.ปข.๑

ด.ญ.เบญจวรรณ ห้วยหงษ์ทอง
อ่านบทร้อยแก้ว
ระดับ ป.๔-๖
เหรียญทอง

เหรียญทอง
กลุ่มโรงเรียนบ่อนอก

สพป.ปข.๑
ด.ญ.พรรณกร วงษ์วรุณ
ด.ญ.อารัญญา ปังเกตุ
ด.ช.ธนายุต สิงห์เล็ก
ปั้นดินน้ำมัน
ระดับปฐมวัย

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

กลุ่มโรงเรียนบ่อนอก

สพป.ปข.๑