นางจรี วัชรวงษ์
  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  (การบริหารการศึกษา)

  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

                                 วิสัยทัศน์ แนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา                                

ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.
ระดับการศึกษา
สถาบัน
2515
ประถมศึกษาปีที่ 7

โรงเรียนสละชีพ
อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์

2520
มัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์

2525

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ศษ.บ.)
เอกพลศึกษา
โทสุขศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร

2551

ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา
การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี

2553

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการอบรม/ศึกษาดูงาน
วัน เดือน ปี
เรื่อง
สถานที่

29-31 สิงหาคม 2529
 

7-11  เมษายน 2532

6-9 พฤษภาคม 2539

2-6 กันยายน 2539


21-25 ตุลาคม 2539

28-29 มกราคม 2540

27-31 ตุลาคม 2540

20-21,27-28 มิถุนายน2541


12-22 มีนาคม 2542

17สิงหาคม-
28กันยายน2544


18-19 กันยายน 2544


12-14 มิถุนายน 2545


22-23 มกราคม 2547

7 กันยายน 2547

21-22มีนาคม 2548


30มีนาคม-1เมษายน 2548


26-28 เมษายน 2548

4 พฤษภาคม 2548

8 พฤษภาคม 2548


10 พฤษภาคม 254811-13 พฤษภาคม 2548


24สิงหาคม-3 กันยายน 254725-27 สิงหาคม 25486-7 กันยายน 2548


12-13 กันยายน 2548

25  เมษายน 25494  สิงหาคม  25495-11 ตุลาคม 2549


18-22
มกราคม  2551


3-5 พฤษภาคม  255129 กันยายน – 1 ตุลาคม 2552


6 มีนาคม  2553


17-19 มีนาคม  2553


22-23และ29-30 พฤษภาคม 2553

 


อบรมผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาดกีฬาวอลเลย์บอล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน

เทคนิคการจัดการฝึกอบรม

การใช้โปรแกรม Microsoft word


การใช้โปรแกรม Microsoft excel

อบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติ ครม.


การใช้โปรแกรม Powerpoint

การประกาศทางวิทยุกระจายเสียง


อบรมพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

อบรมทางไกลการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้


การระงับข้อพิพาททางแพ่งในระดับท้องถิ่น
โดยอนุญาโตตุลาการ

การจัดการระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน (PBB)

การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดระบบตรวจสอบภายในสถานศึกษา

การพัฒนาผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ทางการศึกษา

ฝึกปฏิบัติธรรมครูโรงเรียนวิถีพุทธศึกษาดูงานการจัดการศึกษา

ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ผู้เรียนสู่การพัฒนาผลงานทางวิชาการ

การวัดผลอิงมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาไทย

การจัดทำข้อมูลเครือข่าย Internet และจัดทำ
Homepage

ผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 1


การพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา
ตามระบบคุณธรรม


การจัดวางระบบและการจัดทำรายงาน
การควบคุมภายใน

นิติปฏิบัติสู่สถานศึกษาและการดำเนินการทางวินัย
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการ
ทางสมองของเด็กปฐมวัย


ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล


การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานำนาญการพิเศษการอบรมหลักสูตรโปรแกรม Macromedia Flash
สร้างสื่อการสอน

การพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับจังหวัด

การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในทางการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่ผู้บริหารสถานศึกษาใรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางนันทนาการ


อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

กรมพลศึกษา
 

การกีฬาแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เขตการศึกษา 5


โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


กระทรวงศึกษาธิการ

สปช

.

สำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


สปอ.ปราณบุรี


สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

สมศ.ร่วมกับสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

สถาบันการพูดและการสื่อสาร


ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์


ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน
การเขียนแห่งประเทศไทย(สพกท.)

สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1


สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1


สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1


สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1


สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1สมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย


สพฐ.ร่วมกับสพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน สพฐ.


สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1


กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า


สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ความสามารถพิเศษ
  • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  • การทำ website
  • การเป็นพิธีกร
  • นักจัดรายการวิทยุ
  • ผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล