. ข้อมูลทั่วไป


๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)      ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖  
ตำบลบ่อนอก     อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   รหัสไปรษณีย์  ๗๗๒๑๐
โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๑๒-๔๑๓๐      โทรสาร.........-........ 
 e – mail : jaree2504@gmail.com
website-  http://www.wabnok.in.th/index1.html
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์   เขต ๑
๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖
๑ .๓ มีเขตพื้นที่บริการ....๑....หมู่บ้าน ได้แก่..หมู่ที่ ๖  บ้านบ่อนอก
๑.๔ พื้นที่ของโรงเรียน ๒๓ ไร่ ๙๑.๒ ตารางวา

 

 

. ข้อมูลด้านการบริหาร


๒.๑ ชื่อ-สกุลผู้บริหาร      นางจรี  วัชรวงษ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด บัณฑิตศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม)    สาขา การบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน

๒.๒ ประวัติของโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) เดิมชื่อโรงเรียนวัดปากคลองเกลียวสอง ทำพิธีเปิดเมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๐
โดยมีนายน้อย แสงสุริยะ เป็นครูใหญ่ อาคารเรียนเป็นแบบชั่วคราว หลังคามุงจากไม่มีฝา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙
จึงได้ย้ายไปเรียนที่ศาลาวัดบ่อนอกโดยการอุปถัมภ์ของหลวงพ่อทอง เจ้าอาวาสวัดบ่อนอกในสมัยนั้น
           พ.ศ.๒๔๙๖ เจ้าอาวาสวัดบ่อนอกพร้อมด้วยประชาชนได้จัดหาอุปกรณ์ก่อสร้างและได้เงินสมทบจากกระทรวงศึกษาธิการ
สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ขนาด ๔x๒๙ ตารางเมตร ยกพื้นใต้ถุนสูง
          พ.ศ.๒๕๐๘ สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๒ ขนาด ๗x๒๗ ตารางเมตร มีนายมงคล ทินวงศ์ รักษาการครูใหญ่
ร่วมกับคณะครู เจ้าอาวาสวัดบ่อนอกและประชาชนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง คิดเป็นเงินจำนวน ๒๐,๔๐๐ บาท
และทางราชการสมทบให้ ๓,๐๐๐ บาท
          พ.ศ.๒๕๑๑ ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานขนาด ๗x๑.๗๕ ตารางเมตร
 เป็นจำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๑๑
           พ.ศ.๒๕๑๒ ได้รับงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๒ ขนาด ๗x๓๖ ตารางเมตร
ใช้เป็นอาคารเรียนประถมปลาย
   พ.ศ.๒๕๑๓ ได้รับงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ จ ขนาด ๙X๓๖ ตารางเมตร
และได้รับงบประมาณ ๒๕,๐๐๐บาท สร้างบ้านพักครูจำนวน ๑ หลัง
       พ.ศ.๒๕๑๔ ได้รับงบประมาณจากอนามัยอำเภอ ๖,๕๐๐ บาท สร้างถังน้ำฝน ๖ ถัง
     พ.ศ.๒๕๑๗ ได้รับงบประมาณ ๒๙๓,๐๐๐ บาท และประชาชนร่วมสมทบ ๑๐,๐๐๐ บาท
สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗
          พ.ศ.๒๕๑๘ ได้รับงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครูหลังที่ ๒
         พ.ศ.๒๕๒๐ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย จัดสรรงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สร้างถังเก็บน้ำฝน
ขนาด ๑๐X๑๐X๒.๑๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ ถัง
         พ.ศ.๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท สร้างส้วม ๕ ที่นั่ง
         พ.ศ.๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ช่วงล่างเต็มรูป งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
         พ.ศ.๒๕๒๗ สร้างหอสมุดสมรรคจันทร์ ขนาด ๔x๔x๒๗.๕๐ ตารางเมตร โดยได้รับเงินบริจาคค่าวัสดุก่อสร้าง
คิดเป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากพลอากาศตรีสุเทพและนาวาอากาศเอกหญิงอาภาศรี ขจรบุญ       
        พ.ศ.๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรือนเพาะชำแบบ พ.๑ ขนาด ๔x๖ ตารางเมตร
        พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท สร้างสนามวอลเลย์บอล ขนาด ๑๗x๒๖ ตารางเมตร
และได้รับงบประมาณจากอบต.บ่อนอก สร้างถังน้ำฝนขนาด ๔x๔x๔ ตารางเมตร
        พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับเงินบริจาคเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์จำนวน ๖๙,๐๐๐ บาท จากนายสำรอง ล่องลม
สร้างส้วมขนาด ๔ ที่นั่ง ๑ หลัง
        พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับงบประมาณจาก อบต.บ่อนอก จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่นและจัดหาเครื่องเล่นสนามจำนวน ๑๐ ชิ้น
และงบประมาณจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาทสนับสนุนในการดำเนินงาน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (การทำน้ำปลา)
และปัจจุบันได้โอนไปให้โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยดำเนินการต่อ
        พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคาร ๐๑๗  จาก อบต.บ่อนอก เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ
ปรับปรุงห้องจริยธรรมโดยปูพื้นกระเบื้อง พื้นที่ ๔๒ ตารางเมตร เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  ติดเหล็กดัดชั้นล่าง ๓๒ ช่อง
โดยเป็นเงินบริจาคจากนางจรี วัชรวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) ๒,๐๐๐ บาท 
พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดธรรมรังสี ๕,๐๐๐ บาทพระศรีปริยัติเมธี เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๓,๐๐๐ บาท
และนายอุทิศ คำสว่าง นายก อบต.บ่อนอก ๑,๐๐๐ บาท  ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน ๑๘,๗๐๐ บาท
ได้รับบริจาคเก้าอี้จากผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองนักเรียน จำนวน๖๐ ตัว
และโต๊ะอาหารขนาด  ๖  ที่นั่ง จำนวน ๘ ตัว
          พ.ศ. ๒๕๕๐  ปูพื้นทางเดินและทางเท้าหน้าอาคาร ๐๑๗และหน้าห้องสมุดโรงเรียนเป็นเงิน ๒๕,๙๖๐ บาท
ซ่อมแซมและติดพัดลมห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องวิทยาศาสตร์จำนวน ๓ จุดและโรงอาหารจำนวน ๖  จุด
เป็นเงิน ๑๔,๙๔๐ บาท ปรับปรุงซ่อมแซมและจัดทำอ่างล้างมือที่โรงอาหาร ปูพื้นกระเบื้องที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ปรับปรุงห้องส้วมหลังอาคาร ป ๑ จ  เป็นเงิน ๒๕,๕๕๐ บาท จัดทำประตูเหล็กล้อเลื่อนทางเข้าโรงเรียนทิศตะวันออก
ขนาด ๗x๑.๒๐ ม. จำนวน ๙,๐๐๐  บาท และประตูตาข่ายด้านหลังโรงอาหาร ๑ บาน ๙๐๐ บาท
จัดทำเสาธงเคลื่อนที่ได้จำนวน๑ต้น ราคา ๑,๑๐๐ บาท
สร้างป้ายชื่อโรงเรียนและทาสีรั้วโรงเรียนด้านตะวันออกเป็นเงิน ๒๒,๓๓๔ บาทโดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษา
และ อบต.บ่อนอกจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมโรงอาหารโดยการติดเหล็กตาข่ายเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐  บาท
           พ.ศ.๒๕๕๑  ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนจาก อบจ.ประจวบคีรีขันธ์
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ในการจัดหาอุปกรณ์และสื่อทัศนูปกรณ์พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ ๑๐ ตัว โดยการประสานงานของ ส.จ.มาโนช  หินแก้ว
และได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ยืมเรียนจาก อ.บ.ต.บ่อนอก จำนวน ๒ ชุด
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐  บาท ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์โต๊ะนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน ๑๑ ชุด ๖,๖๐๐บาท

 

 

 

อาคาร 002
อาคาร 017
อาคาร ป 1จ

โรงฝึกงาน
สนามเด็กเล่น
โรงอาหารอเนกประสงค์

ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
อาคารห้องสมุดสมรรคจันทร์
ศาลาอเนกประสงค์

ส้วมขนาด 4 ที่นั่ง

ส้วมขนาด 4 ที่นั่ง