มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560
   
ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน
ระดับชาติปี ๕๘-๖๑

 

 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
วันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
นางจรี วัชรวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
ได้รับเกียรติบัตร
การนำเสนอ Best Practice ระดับยอดเยี่ยม
จาก สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบฯ เขต ๑
ชื่อผลงาน "การพัฒนาคุณลักษระนิสัยอันพึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
ด้วยกิจกรรมวันพระโรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

นางจรี วัชรวงษ์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Best Practice

ประกาศโรงเรียน
การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียน
การใช้มาตรฐานปฐมวัย
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดบ่อนอก
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ่อนอก
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ บริเวณวัดและถนนสาธารณะทางเข้าโรงเรียน
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ สนามโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยมีการลงคะแนนเสียง วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ก.ม.๕ เข้าตรวจสุขภาพปากและฟันของนักเรียน
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะติดตามต้อนรับคณะติดตามการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
เพื่อการบริหารจัดการศึกษาฯ จาก สปพ.ปข1
มาติดตามข้อมูล b-obec..การใช้ dltv
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผอ.จรี วัชรวงษ์ ทำหน้าที่ประธานศูนย์ฯบ่อนอก รับชมการถ่ายทอดการประชุม
vdo conferance รับทราบนโยบายการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากนายไพรัช มณีโชติ
ผอ.สพป.ปข.๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) ที่ทพการศูนย์ฯบ่อนอก
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) นำนักเรียนระดับชั้น ป.๓ - ๖
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชีนี
ร่วมกับ อบต.บ่อนอก
๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผอ.จรี วัชรวงษ์ นำคณะครูและนักเรียนทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ ณ วัดบ่อนอก
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมทักษะทางวิชาการเขียนเรื่องจากภาพ คัดไทย ระบายสี
เนื่องในวัน"งดสูบบุหรี่โลก"
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผอ.จรี วัชรวงษ์ ผอ.รร.วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) เยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน
ตามแผนการนิเทศภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ในระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ ๑
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือไปยัง อบต.บ่อนอก
ให้มาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในโรงเรียนและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนายกอำนาจ สูงยิ่ง และเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะ
อาหารมื้อกลางวันของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
ประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ค่ะ
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รับการตรวจเยี่ยม ประเมินการเตรียมความพร้อม
จาก ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอเมืองประจวบฯ
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ภาคเช้า รับการตรวจเยี่ยมอย่างไม่เป็นทางการ จาก นายประเสริฐ ครอบแก้ว
รอง ผอ.สพป.ปขง๑
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผอ.จรี วัชรวงษ์ นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมทำบุญ
ถวสยภัตตาหารแด่พระภิกษูสงฆ์ ณ วัดบ่อนอก
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผอ.จรี วัชรวงษ์ นำคณะครูและนักเรียน
ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบ่อนอก

โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
Webmaster: Jaree Watcharawong
E-mail:jaree2504@gmail.com Tel:088 551 4496