ประกาศโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย

           ด้วยโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ๒๕๕๑ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติประจำปี เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป

          โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา


ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

   จรี  วัชรวงษ์
      (นางจรี  วัชรวงษ์)
       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)


      พระครูอาทรสาธุกิจ
  (พระครูอาทรสาธุกิจ)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

การกำหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยายกาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก