-สำเนา-

 ประกาศโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           ด้วยโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ๒๕๕๑ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติประจำปี เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป

          โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา


ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

   จรี  วัชรวงษ์
      (นางจรี  วัชรวงษ์)
       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)


      พระครูอาทรสาธุกิจ
      (พระครูอาทรสาธุกิจ.)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

                                จรี วัชรวงษ์
                                   (นางจรี  วัชรวงษ์.)
                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)

 

การกำหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑)มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
๒)มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๓)มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔)มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑)การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
๒)ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

๓)การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔)สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้