ผลการประเมินผลระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( O-NET)
โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561 (ย้อนหลัง 5 ปี ) ในกลุ่มสาระวิชาหลัก 5 วิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ภาษาไทย
44.40
57.50
61.50
44.06
60.25
คณิตศาสตร์
50.00
57.50
54.00
34.38
46.25
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
46.00
56.67
49.00
วิทยาศาสตร์
48.90
54.00
49.20
38.38
40.50
ภาษาอังกฤษ
25.50
36.25
28.00
30.00
30.63

 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
ตั้งแต่ปีการศึกษา2556-2558 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ภาษาไทย
56.20
53.71
58.09
61.90
62.53
คณิตศาสตร์
54.29
64.00
48.09
44.76
50.15
วิทยาศาสตร์
51.43
60.00
65.71
46.66
57.77