ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
          วิธีการพัฒนา
          โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยการให้เด็กรับประทานอาหารให้ครบทั้ง  5  หมู่  เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว  ทรงตัวได้ดี  ผ่านการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย  เช่น  การวิ่ง  การกระโดด  การงอตัว  เป็นต้น ใช้กิจกรรมสร้างสรรค์  เช่น  ปั้นดินน้ำมัน  ระบายสีภาพ  ฉีกปะกระดาษ  ตัดกระดาษเพื่อให้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  การล้างมือหลักจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน เพื่อดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย  หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติด และระวังภัยจากคน  สิ่งแวดล้อม  และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย  โดยจัดการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนเรื่อง  ปลอดภัยไว้ก่อน และการพูดให้ความรู้แก่เด็กหน้าเสาธงในตอนเช้า 
ผลการพัฒนา
          จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานมีสุขภาพที่ดี สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี  ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย  หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติด และระวังภัยจากคน  สิ่งแวดล้อม  และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายได้
          แนวทางการพัฒนา
                โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำสัปดาห์ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมส่งเสริมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน
1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
          วิธีการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้ทำกิจกรรมผ่านการเล่น  เช่น  การเล่นน้ำ  เล่นทราย  เล่นกลางแจ้งและการเล่นเครื่องเล่นสนาม   กิจกรรมกีฬาสี เพื่อให้เด็กแสดงถึงภาวะของจิตใจที่มีความสนุกสนาน  ร่าเริงแจ่มใส  การเข้าแถวรับประทานอาหาร  การเข้าแถวดื่มนมเป็นการฝึกการรอคอยของเด็ก ให้เด็กเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง  การเต้นประกอบจังหวะ การเต้นในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจ  กล้าพูด  กล้าแสดงออก  การท่องคำคล้องจองเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรมและความซื่อสัตย์รวมถึงการฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม  แบ่งหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของห้องเรียนและบริเวณอาคารเรียน 
         
ผลการพัฒนา
          จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เด็กร่าเริงแจ่มใส  แสดงความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักยับยั้งชั่งใจ  อดทนในการรอคอย  ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานและผลงานของตนเองและผู้อื่น  มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี  มีความมั่นใจ  กล้าพูด  กล้าแสดงออก  ช่วยเหลือแบ่งปัน  เคารพสิทธิ  รู้หน้าที่รับผิดชอบ  อดทนอดกลั้น  ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม  จริยธรรมตามที่โรงเรียนกำหนด  มีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหวได้
          แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนได้จัดกิจกรรม ๖ กิจกรรมหลัก  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  กิจกรรมสำรวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมผ่านการเล่น กิจกรรมหน้าเสาธง การเต้นประกอบจังหวะ กิจกรรมวันพระโรงเรียน

 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
          วิธีการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน โดยการฝึกการแต่งตัว การติดกระดุม การผูกเชือกรองเท้า การรับประทานอาหาร การทำความสะอาดร่างกาย การดูแลความสะอาดของมือและเท้า การล้างมือก่อนและหลังจากออกจากห้องน้ำ ฝึกวินัยในตนเองโดยการฝึกการเข้าแถวในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ฝึกความรับผิดชอบโดยการเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ การนำเด็กไปศึกษานอกสถานที่เพื่อให้เด็กรู้จักแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าของชุมชนตนเอง ฝึกให้รู้จักการทำความเคารพผู้ใหญ่ให้เป็นนิสัย ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยการรับประทานอาหารร่วมกัน การช่วยพ่อแม่หยิบของใช้ การช่วยเลี้ยงน้อง การเล่นกับน้องหรือเพื่อน การช่วยเหลือน้อง ช่วยรดน้ำต้นไม้ ฝึกจริยธรรม โดยให้เห็นผู้ใหญ่พูดจาไพเราะ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อต่อกัน และให้เด็กเรียนรู้จากตัวแบบทางอ้อม เช่น การเล่านิทาน

 

ผลการพัฒนา
          จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย การกล่าวคำขอบคุณและการมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น รวมถึงเด็กสามารถเด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น การเคารพในความคิด การเคารพในพฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม เด็กสามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง  

 

แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนสร้างความรับผิดชอบให้เด็ก โดยการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบในการดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมไหว้แบบไทย
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
          วิธีการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังความคิด ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (มอง ฟัง สัมผัส ชิมรส ดมกลิ่น) เลียนแบบการกระทำและเสียงต่าง ๆ ที่ได้ยิน พาเด็กไปทัศนศึกษา ชวนเด็กเขียนภาพระบายสี ปั้นดิน และให้เด็กได้มีโอกาสพูดอธิบายผลงานของตนเอง ฝึกฝนการใช้ภาษาในการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้เด็กได้มีโอกาสเล่นกับเพื่อน ได้พูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น อธิบาย เล่านิทานให้เด็กฟัง อ่านคำคล้องจอง คำกลอนต่าง ๆ  ส่งเสริมทักษะการสังเกต การจำแนก และการเปรียบเทียบด้วยการพาเด็กสำรวจ อธิบายความเหมือน-ความต่างของสิ่งต่าง ๆ สนทนาเกี่ยวกับลักษณะของวัตถุสิ่งของนั้น ๆ  นำสิ่งของมาจับคู่ จำแนก จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ เรียงลำดับ คาดคะเน ตั้งสมมติฐาน ทำการทดลอง เป็นต้น สอนเรื่องจำนวน ทั้งการนับจำนวนและการรู้ค่าของจำนวน ด้วยการฝึกเปรียบเทียบจำนวนมากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน ฝึกนับสิ่งของต่าง ๆ จัดโต๊ะอาหาร จับคู่อุปกรณ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน อธิบายเรื่องมิติสัมพันธ์ คือ ความเข้าใจในเรื่องตำแหน่ง ระยะทาง ทิศทาง และพื้นที่ ด้วยการเล่นทราย กรอกน้ำ ต่อบล็อก ปีนป่ายเครื่องเล่นสนาม สำรวจสถานที่ ฝึกเชื่อมโยระยะเวลากับการกระทำ โดยการทบทวนกิจวัตรประจำวันที่ทำ เปรียบเทียบเวลาต่าง ๆ เรียงลำดับเหตุการณ์ด้วยการให้เด็กทำกิจกรรมประจำวันตามลำดับอย่างสม่ำเสมอทุกวัน และสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล โดยสังเกตอากาศแต่ละวัน
         

 

ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สามารถคิดแก้ไขปัญหาและสามารถคิดตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ และสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้
          แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจัดกิจกรรมผ่านการปลูกฝังความคิดด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5  กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรมวาดภาพระบายสี

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน

5

4

3

2

1

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

 

 

 

 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

 

 

 

 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย

 

 

 

 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

 

 

 

 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

 

 

 

 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

 

 

 

 

คะแนนรวม

 

๒๒

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2
(คะแนนรวมทั้งหมด/๖)

.๖

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
           วิธีการพัฒนา
          โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้ครอบคลุมการพัฒนาทั้ง  4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา และยืดหยุ่นได้ ตามความเหมาะสม  ครูออกแบบการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ

         ผลการพัฒนา
                จากการส่งเสริมให้มีการจัดและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ส่งผลให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น  และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยโรงเรียนได้ศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ  เน้นการเรียนรู้ผ่านกรเล่นและการลงมือปฏิบัติ  ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชนและท้องถิ่น
          แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจัดให้ครูเข้ารับการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง

 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
          วิธีการพัฒนา
          ผู้บริหารสถานศึกษาจัดครูที่จบการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรง หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียง
          ผลการพัฒนา
จากการที่ผู้บริหาร บริหารจัดการครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนนั้น ทำให้ครูได้สอนตรงตามวิชาเอกที่เรียนมาและทำให้เด็กได้รับความรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ      
          แนวทางการพัฒนา
          ผู้บริหารสถานศึกษาจัดครูที่จบการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรง หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียง
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
          วิธีการพัฒนา
          โรงเรียนส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรม เช่น อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเด็กปฐมวัย อมรมการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ และโรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครูระดับปฐมวัยในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการจัดกิจกรรมหลัก  6 กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย การออกเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยครูทุกคนจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในกิจกรรมที่สอน ส่งเสริมให้เด็กมีแฟ้มสะสมผลงาน
          ผลการพัฒนา
          จากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู สามารถพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบกิจกรรม มีการออกแบบและประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว
          แนวทางการพัฒนา      
          โรงเรียนจัดกิจกรรมการวัดประเมินผลตามสภาพจริง โดยการส่งเสริมให้เด็กทำแฟ้มสะสมผลงาน และยังส่งเสริมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู โดยการให้ครูเข้าร่วมการอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเองและมีขีดสมรรถนะเพิ่มขึ้น

 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
         
วิธีการพัฒนา
          โรงเรียนส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ให้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ จัดมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติ มุมวิทยาศาสตร์ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมเกมการศึกษา มุมมอนเตสเซอรี่ เป็นต้น และมีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อเกมการศึกษา สื่อตามหน่วยการเรียนรู้
          ผลการพัฒนา
          จากการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม สามารถเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ สามารถค้นคว้าหาความรู้จากมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาครอบคลุมทั้ง  4 ด้าน
          แนวทางการพัฒนา
          โรงเรียนจัดกิจกรรมสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนให้สะอาด ร่มรื่นและมีความปลอดภัย เช่น ทาสีรั้ว ทาสีเคลือบเครื่องเล่นสนาม จัดทำสนามเล่น BBL  
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อบสนับสนุนการจัดประสบการณ์
          วิธีการพัฒนา
          โรงเรียนได้อำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและอุปกรณ์โดยการติดตั้งโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊น เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
          ผลการพัฒนา
          จากการที่โรงเรียนอำนวยความสะดวกสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครูส่งผลให้เด็กได้รับความรู้ทีทันสมัย
          แนวทางการพัฒนา
          โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาเด็กด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาให้มีสื่ออุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างเพียงพอ
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
          วิธีการพัฒนา
          โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกภาคเรียน เพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และจัดประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด
          ผลการพัฒนา
จากการทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้สถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด รวมถึงได้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน ติดตามผลการดำเนินงาน
          แนวทางการพัฒนา
          โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้ครูทุกคนได้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย และโครงการคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จัดโครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ข้อมูลสารสนเทศ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน

5

4

3

2

1

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

 

 

 

 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

 

 

 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

 

 

 

 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

 

 

 

 

คะแนนรวม

20

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3
(คะแนนรวมทั้งหมด/5)

4

ระดับคุณภาพ

4

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
          วิธีการพัฒนา
          โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เช่น การจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมให้ครบถ้วนในแต่ละวัน โดยเริ่มจากกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ให้เด็กเคลื่อนตามข้อตกลง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดย เล่านิทานเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เด็กปั้นดินน้ำมัน วาดภาพระบายสี ร้อยลูกปัด ตามความสนใจ กิจกรรมเสรี ให้เด็กเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ กิจกรรมกลางแจ้ง ให้เด็กเล่นการละเล่นพื้นบ้าน กิจกรรมเกมการศึกษา ให้เด็กจับคู่ภาพกับเงาตามหน่วยการเรียนรู้ เป็นต้น

           ผลการพัฒนา
จากการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
                แนวทางการพัฒนา
          โรงเรียนจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู เพื่อให้ครูทุกคนปฏิบัติการสอนอย่างมุ่งมั่นและบรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนมีพัฒนาการครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
          วิธีการพัฒนา
          โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม โดยให้เด็กเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการและความสนใจ เพื่อตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เช่น การทำโครงงานเรื่องการกาวจากแป้งชนิดต่าง ๆ
           ผลการพัฒนา
จากการส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม โดยให้เด็กเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการและความสนใจ ส่งผลให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล เด็กได้เลือกเล่น เลือกเรียนรู้ ลงมือกระทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
          แนวทางการพัฒนา
          โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยให้เด็กได้เกิดการคิด เลือกเรียนรู้ด้วยตนเอง  ลงมือปฏิบัติจริงอย่างสนใจและมีความสุข ทุกปีการศึกษา การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ประจำวัน เด็กได้เลือกทำตามความสนใจของตนเอง
3.3 การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
          วิธีการพัฒนา
          โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย โดยการทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมของห้องเรียน เช็ดทำความสะอาดกระจก โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ให้สะอาดอยู่เสมอ  มีพื้นที่แสดงผลงานเด็กในแต่ละวันเพื่อให้เด็กได้มีความภูมิใจในผลงาน พื้นที่สำหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น การจัดป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ ภาษาธรรมชาติ ภายในและนอกห้องเรียน ครูจัดหาสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจและวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ เป็นต้น
           ผลการพัฒนา
จากการส่งเสริมให้ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีการจัดหาสือดิจิทัลที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจและวิถีการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้เด็กมีความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น
          แนวทางการพัฒนา
          โรงเรียนจัดกิจกรรมภาษาธรรมชาติ โดยการมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้เด็กได้ใช้งานจริงตามความสนใจ
จัดกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีสื่ออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกให้เด็กเรียนรู้
3.4 การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
          วิธีการพัฒนา
          โรงเรียนส่งเสริมให้ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ และจากแฟ้มสะสมผลงานเด็ก จัดทำการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม เช่น การบันทึกพฤติกรรมเด็กขณะอยู่บ้าน การเยี่ยมบ้านนักเรียน และนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

           ผลการพัฒนา
จากการส่งเสริมให้ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงาน การเยี่ยมบ้าน ส่งผลให้ครูสามารถประเมินพัฒนาการเด็กและนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
          แนวทางการพัฒนา
          โรงเรียนจัดกิจกรรมประเมินตามสภาพจริงเพื่อให้ครูทราบพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล  จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านทุกปีการศึกษา

สรุปผลการประเมินในภาพรวม
          ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดี
          จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ  ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี
          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี
          มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดี
          มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดีมาก
          มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี 
          ด้านร่างกาย มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขลักษณะนิสัยที่ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน  ด้านอารมณ์ จิตใจ ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย  ด้านสังคมผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและความเป็นไทย นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้านสติปัญญา ผู้เรียนใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
           มาตรฐานที่ 2 ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดี สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย มาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา มีการตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิดและปฏิบัติจริง  ครูมีการเตรียมการสอน ได้แก่การเตรียมสาระการเรียนรู้ การจัดหาแหล่งเรียนรู้และการวางแผนการสอน บทบาทในการสอน ครูมีการจัดสภาพแวดล้อม การกระตุ้นเร้าผู้เรียน การอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ประกอบไปด้วย กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก พัฒนาอารมณ์จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรมพัฒนาสังคมนิสัย พัฒนาการคิด พัฒนาภาษาและส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก เป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและหลักการทำงานของสมองอย่างชัดเจน          มีการตรวจสอบและประเมินการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับกิจกรรม